Organisatie en Bestuur

Stichting Huisartsenposten West-Brabant is er voor spoedeisende hulpvragen in avond-, nacht en weekenduren die niet kunnen wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts. Stichting Huisartsenposten West-Brabant is als zorginstelling gehouden aan wetgeving omtrent onder andere kwaliteit van zorg, bescherming persoonsgegevens en ook aan regelgeving rondom governance. De organisatie kent diverse bestuursorganen met een toezichthoudende of adviserende rol ten aanzien van onze dienstverlening, patiëntenzorg en zorg voor onze medewerkers.

Bestuurder

HAPWB wordt geleid door directeur/bestuurder Jan W.A. Verbaal.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de besturing van de organisatie en is de werkgever van de bestuurder. De Raad van Commissarissen vergadert 6 maal per jaar over de ontwikkelingen binnen de organisatie en hoe hiermee om wordt gegaan.

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden:


  • Sjoerd de Blok (voorzitter)
  • vacature
  • vacature

Patiëntenraad

In het kader van Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) heeft HAPWB sinds juni 2020 een Patiëntenraad. Deze raad bestaat uit mensen uit de regio West-Brabant. Zij houden contact met het management van de huisartsenposten en vergaderen een aantal maal per jaar met de bestuurder. De Patiëntenraad wordt ondersteund vanuit Zorgbelang Brabant. De raad volgt de ontwikkelingen binnen de organisatie en let daarbij vooral op het patiëntenperspectief. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over plannen binnen HAPWB.

Voor meer informatie over de Patiëntenraad, klik hier.
 
Ondernemingsraad

De ondernemingsraad vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers van de Huisartsenposten West-Brabant, rekening houdend met die van de organisatie als geheel. De Ondernemingsraad heeft advies- en instemmingsrecht op thema’s die zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. De ondernemingsraad voert 6 maal per jaar overleg met de bestuurder. De OR heeft een externe voorzitter en ambtelijk secretaris.

Bij beroerte of levensgevaar 112 Moet ik naar de dokter Thuisarts Herken een hartaanval