Privacy Statement Huisartsenposten West-Brabant

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Huisartsenposten West-Brabant gevestigd aan de Schoonhout 215, Etten-Leur en
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 20102987 en verder te noemen als HAPWB.

 

Verwerking van persoonsgegevens door HAPWB

 • Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en uw medische gegevens vast. Dit doen wij op basis van de rechtsgrond van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en in lijn met de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.
 • Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.
 • Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.
 • Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na 5 jaar verwijderd.
 • Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte gemaakt, deze beelden worden gedurende maximaal enkele dagen bewaard voor uw en onze veiligheid.
 • Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens via het landelijke LSP beschikbaar stellen aan ziekenhuizen en apotheken.
 • Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.
 • Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door HAPWB verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het verlenen van zorg;
 2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 5. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 6. Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken;
 7. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van het HAPWB;
 8. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 9. Het behandelen van klachten of geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole.

 

Verplichte verstrekking gegevens

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat HAPWB niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

 

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

HAPWB maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en / of profiling.

 

Bewaartermijn

HAPWB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen. Na deze termijn verwijderen wij uw gegevens uit onze systemen.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

HAPWB zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens HAPWB toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. HAPWB verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

 

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

 

- Inzagerecht
U heeft het recht de door HAPWB verwerkte persoonsgegevens in te zien.

 

- Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

 

- Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

 

- Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat HAPWB de verwerking van uw gegevens tijdelijk "bevriest". U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 2. Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 3. Indien HAPWB de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

 

-  Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan HAPWB verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor 'papieren' verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.
Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derden partij waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

 

Intrekken van toestemming
Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

 

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

 

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen zes weken beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen vijf weken informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken
en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

 

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen / verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft en voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt, de datum waarop u de kopie afgeeft. 
De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

 

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

 

Toezichthouder
De toezichthouder op de wetgeving rond bescherming persoonsgegevens is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u gegevens inwinnen over bescherming persoonsgegevens in het algemeen. Daarnaast staat het u altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder wanneer u er met HAPWB niet uit bent gekomen.

 

Functionaris Gegevensbescherming
HAPWB heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, deze is bekend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert HAPWB over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van HAPWB. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de Autoriteit Persoonsgegevens. 
U vindt de contactgegevens van de FG onderaan dit privacy statement.

 

Vragen
Neem voor vragen over de bescherming persoonsgegevens binnen HAPWB contact met ons op via de onderstaande contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming.

 

Wijzigingen
Wijzigingen in dit privacy statement worden bekend gemaakt op de website van HAPWB. Indien HAPWB uw persoonsgegevens gaat verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement en waarvoor geen rechtsgrond bestaat zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons statement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen via: 
•    De algemene informatielijn: Info@hapwestbrabant.nl
•    De Functionaris Gegevensbescherming mw. dr. Arla A. Heins-van Valburg, via fg@hapwestbrabant.nl

 

Bij beroerte of levensgevaar 112 Moet ik naar de dokter Thuisarts Herken een hartaanval